De Activiteit | Bergerweg 1 | 1815 AC Alkmaar | Tel: 072-512 3761 | info@de-activiteit.nl

Wat zijn de
persoonsgegevens?

Privacyverklaring

De Activiteit B.V., Alkmaar 

Landelijk Centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Vastgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland te Alkmaar

Artikel 1

Begrippen

 1. Onder De Activiteit wordt verstaan de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De Activiteit B.V. zoals in de aanhef hiervan omschreven.
 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene waarmee een contract is gesloten betreffende de uitvoering van werkzaamheden of het leveren van producten of diensten door De Activiteit.
 3. Onder afnemer wordt verstaan de betrokkene(n) ten behoeve van wie de prestaties door De Activiteit worden verricht in opdracht van opdrachtgever.
 4. Onder deelnemer wordt verstaan een persoon die zich voor een open activiteit heeft ingeschreven.
 5. Onder materialen worden verstaan alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies op informatiedragers die in verband met de uitvoering van de overeengekomen te verrichten prestaties door De Activiteit ter beschikking worden gesteld.
 6. Onder open activiteit wordt verstaan een activiteit waaraan iedereen kan deelnemen of waarvan iedereen gebruik kan maken die voldoet aan de door De Activiteit gestelde toetsingscriteria, ongeacht de organisatie waar deze persoon of deelnemer werkt.

Artikel 2

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen De Activiteit en opdrachtgever waarop De Activiteit deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3

Offertes

Offertes van De Activiteit zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

Artikel 4

Tot stand komen van de overeenkomst

De Activiteit is slechts gebonden aan een met haar gesloten overeenkomst, indien deze schriftelijk is aangegeven door haar directeur of een daartoe gevolmachtigd medewerker van De Activiteit.

Artikel 5

Uitvoering overeengekomen prestaties door De Activiteit

De Activiteit zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 6 

Auteursrecht

 1. Het auteurs- en publicatierecht op, alsmede eigendom van door De Activiteit ter beschikking gesteld materiaal, berust bij De Activiteit.
 2. Overdracht van auteursrecht of eigendom kan slechts schriftelijk in overeenstemming tussen partijen geschieden. Verveelvoudigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden, of kopiëren is alleen toegestaan met uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van De Activiteit.
 3. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van €. 5.000,-, onverminderd het recht van De Activiteit om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 

Hulpmiddelen/werkruimten/medewerkers

 1. Indien de uitvoering van het contract bij opdrachtgever en/of afnemer plaatsvindt, zal opdrachtgever de voor de uitvoering van het contract benodigde hulpmiddelen en werkruimten kosteloos ter beschikking stellen.
 2. Het dient De Activiteit te allen tijde mogelijk te zijn de door haar te gebruiken werkruimten te betreden. De werkruimten zullen tijdens de activiteiten uitsluitend aan De Activiteit ter beschikking worden gesteld en zoveel mogelijk afsluitbaar zijn, zodat gegevens, materialen en dergelijke opgeborgen kunnen worden in een afsluitbare ruimte. In overleg met De Activiteit zal opdrachtgever ten behoeven van De Activiteit voldoende faciliteiten ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging, telefoon etc. Dit geldt tevens voor het ter beschikking stellen van medewerkers van opdrachtgever die bij de werkzaamheden voortvloeiende uit het contract betrokken zullen worden.
 3. Het zal opdrachtgever nimmer zijn toegestaan hulpmiddelen en werkruimten zonder toestemming van De Activiteit te gebruiken dan wel te betreden. Indien opdrachtgever in strijd met deze bepaling toch gebruik maakt van bedoelde materialen, is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane directe of indirecte schade.

Artikel 8 

Overmacht

 1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van De Activiteit tot uitvoering van het contract opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 4 weken zijn beide partijen bevoegd het contract te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien lid 3 van dit artikel van toepassing is, bestaat de bevoegdheid aan de zijde van opdrachtgever tot ontbinding ingevolge de twee voorgaande zinnen niet verder dan gedeeltelijke ontbinding ten aanzien van de werkzaamheden die (nog) niet zijn verricht.
 2. Overmacht in de zin van dit artikel duidt op omstandigheden, die het uitvoeren van het contract verhinderen en die niet zijn toe te rekenen aan De Activiteit. Hieronder zijn onder andere begrepen: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering van het contract betrokken personen handelend namens of vanwege De Activiteit, brand, storingen aan en verlies van niet vervangbare apparatuur of hulpmiddelen.
 3. Indien De Activiteit bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is De Activiteit gerechtigd het reeds door haar gepresteerde dan wel te presteren deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 4. Indien in het contract de naam van een medewerker is opgenomen, is De Activiteit gerechtigd na overleg met de opdrachtgever een andere gekwalificeerde medewerker de werkzaamheden (mede) te laten uitvoeren, indien dit voor de uitvoering van het contract noodzakelijk is, zonder dat deze wijziging recht geeft op ontbinding van het contract.

Artikel 9 

Wijziging van de opdracht c.q. meer- of minderwerk, toepasselijkheid artikel 7:4087 lid 1 B.W.

 1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 2. Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen prijs beïnvloedt, zal De Activiteit dit opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk melden.
 3. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van opdrachtgever, zal De Activiteit de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als aanvullende opdracht aan opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 4. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht ingevolge artikel 7:408 lid 1 B.W. om de opdracht te allen tijde op te kunnen zeggen. Opdrachtgever is gebonden aan de in het contract vastgelegde duur der werkzaamheden en de daarvoor overeengekomen vergoeding.

Artikel 10

Betaling

 1. Op het contract wordt aangegeven of de prijs ineens dan wel in termijnen zal worden voldaan.
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Elke factuur wordt als een aparte vordering beschouwd. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen is opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist.

Artikel 11 

Prijzen

 1. Contracten worden afgesloten op basis van het op het tijdstip van afsluiting geldende tarieven en/of verkoopprijzen.
 2. Indien na het sluiten van het contract de kosten, lonen, belastingen, materialen, tarieven en dergelijke verhogingen ondergaan of koersfluctuaties zowel van binnenlandse als buitenlandse valuta zich voordoen, dan kunnen deze kosten worden doorberekend. Deze doorberekening vindt niet plaats ten aanzien van verhogingen dan wel fluctuaties die zich voordoen binnen drie maanden na ondertekening van het contract. Wanneer de door De Activiteit door te berekenen hogere kosten meer dan 4% bedragen, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12 

Gebreken; klachttermijnen

Opdrachtgever dient terstond na de uitvoering van het contract het resultaat te (laten) onderzoeken. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien opdrachtgever gebreken constateert, dient hij deze binnen 30 dagen na de laatste dag der uitvoering van het contract schriftelijk aan De Activiteit te melden.

Indien een dergelijke melding niet binnen de aldus bedoelde 30 dagen wordt gedaan, wordt opdrachtgever geacht in te stemmen met de staat waarin en de wijze waarop het contract is uitgevoerd en vervalt het recht op reclame. Indien de opdrachtgever binnen de gestelde termijn meldt dat het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, wordt conform de bij deze voorwaarden gevoegde klachtenprocedure deze melding afgehandeld. Mocht deze afhandeling niet naar tevredenheid van de opdrachtgever zijn, dan kan opdrachtgever een beroep doen op artikel 17 van deze voorwaarden.

Artikel 13 

Open activiteiten

 1. Een overeenkomst komt pas tot stand na een bedenktermijn van 14 dagen, deze bedenktermijn geldt niet bij incompany trainingen.
 2. Een activiteit vindt geen doorgang indien er onvoldoende deelnemers zijn, dit ter beoordeling van De Activiteit.
 3. De Activiteit beslist in principe vier weken voor de aanvangsdatum over het al dan niet doorgaan van een activiteit. De Activiteit behoudt echter het recht om deze beslissing te verschuiven naar twee weken voor de aanvangsdatum.
 4. Indien een activiteit geen doorgang vindt, zal er restitutie van het reeds betaalde deelnemersgeld plaatsvinden binnen 14 dagen.
 5. De deelnemer heeft de gelegenheid om zijn deelneming schriftelijk te annuleren. Bij annulering wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien de annulering twee weken voor aanvang van de activiteit plaatsvindt, wordt er 50% van de kosten (incl. adm.kosten) in rekening gebracht; bij annulering een week voor de aanvang wordt 80% (incl. adm. kosten) in rekening gebracht. Indien de annulering plaatsvindt binnen één week voor de geplande aanvangsdatum, is de deelnemer de volledige deelnemersprijs verschuldigd.
 6. De ingeschreven deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer te laten meedoen aan de activiteit. Indien de deelnemer van deze mogelijkheid gebruik maakt, dan dient De Activiteit hiervan tijdig op de hoogte te worden gesteld.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn verblijfkosten en aanschaffingskosten van voorgeschreven literatuur en materialen ten behoeve van deelnemers, voor rekening van opdrachtgever.
 8. Indien het voor een docent door overmacht onmogelijk is een activiteit te verzorgen, zal De Activiteit trachten een vervangende docent in te zetten. Indien dit echter niet mogelijk is, dan behoudt De Activiteit zich het recht voor om de activiteit naar een ander tijdstip te verplaatsen.
 9. De Activiteit heeft het recht om de docenten en de cursusleiding te wijzigen, ook nadat de namen van docenten en cursusleiding via publicaties, advertenties en dergelijke bekend zijn gemaakt. De deelnemer kan uit deze wijziging geen rechten ontlenen de inschrijving te annuleren, tenzij aan de bepalingen omtrent annulering door de deelnemer wordt voldaan.

Artikel 14 

Aanvullende voorwaarden van toepassing op het ontwikkelen van producten

Artikel 14a. Eigendomsrecht

 1. Als opdrachtgever dat wenst, wordt het ontwikkelde product door De Activiteit vijf jaar lang bewaard. Na deze periode zal met de opdrachtgever in overleg worden bepaald of de archiveringsperiode wordt verlengd of dat deze eigendom worden van de opdrachtgever.
 2. Als partijen dat schriftelijk overeenkomen, wordt een verzekering afgesloten voor het bewaren van de ontwikkelde producten door De Activiteit. De kosten die daaruit voortvloeien, worden voor de helft door De Activiteit gedragen.

Artikel 14b. Gebruikersrechten

 1. De opdrachtgever ontvangt van De Activiteit tenminste twee kopieën van de ontwikkelde producten. Meer kopieën zullen op aanvraag worden geleverd tegen de daarvoor geldende tarieven.
 2. Nadat opdrachtgever daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend, mag De Activiteit kopieën van de producten, of gedeelten daarvan voor haar reguliere marketing activiteiten gebruiken. Opdrachtgever mag De Activiteit deze toestemming slechts onthouden indien opdrachtgever daarvoor een in de verhouding van partijen naar eisen van redelijkheid en billijkheid te beoordelen rechtens te beschermen belang heeft.
 3. De Activiteit heeft het recht om kopieën van de producten, of gedeelten daarvan, in te zenden naar presentaties, studiedagen en congressen en tentoonstellingen.
 4. Als De Activiteit hiervoor geen schriftelijke toestemming heeft verleend, mag de opdrachtgever geen enkele wijziging in de voltooide producten aanbrengen.
 5. De Activiteit moet een redelijk verzoek van opdrachtgever om de samenstelling van een reeds afgeleverde product te wijzigen honoreren; dit moet gebeuren zoals in artikel 8 hiervoor is omschreven. De beperking die hierbij wordt gesteld is, dat de verlangde wijziging(en) niet in strijd is/zijn met de goede naam en faam van De Activiteit; één en ander ter uitsluitende beoordeling van De Activiteit.
 6. De meerkosten die uit wijziging van samenstelling van een reeds afgeleverde product voortvloeien, komen geheel voor rekening van opdrachtgever.
 7. De Activiteit moet naar redelijk verzoek haar medewerking verlenen aan het maken van (anderstalige) versies. Als het werk door derden wordt uitgevoerd en/of het gevaar bestaat dat daarmee afbreuk kan worden gedaan aan de kwaliteit van de producten, mag De Activiteit haar toestemming weigeren. Nadat daarover overeenstemming is bereikt, zorgt De Activiteit voor het maken en afleveren van een versie in overeenstemming met de gemaakte afspraken. Aan de opdrachtgever worden in beginsel de gangbare prijzen berekend. Opdrachtgever verklaart door het ondertekenen van het contract, dat hij op de hoogte is van de gangbare prijs.

Artikel 14c. Meerkosten

 1. Indien op verzoek van opdrachtgever wijzigingen worden aangebracht in het scenario en/of voormontage en/of gemonteerde audiovisuele producten en als deze wijzigingen verhoging van de afgesproken prijs tot gevolg hebben, zijn deze volledig voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Indien de overeengekomen prijs aldus wordt overschreden, legt De Activiteit aan opdrachtgever een aanvullende begroting voor. Deze aanvullende begroting moet ter goedkeuring door opdrachtgever binnen vijf werkdagen na dagtekening worden ondertekend en aan De Activiteit worden teruggestuurd.

Artikel 14d. Betaling

De opdrachtgever verplicht zich om aan De Activiteit het verschuldigde bedrag als volgt te betalen:
a. 50 % van het totaalbedrag nadat de voormontage is gereed gekomen;
b. 50 % van het totaalbedrag onmiddellijk bij levering van de productie.

Artikel 14e. Verzekering

De Activiteit sluit in verband met het maken van de productie geen verzekering af, tenzij partijen dat schriftelijk overeenkomen.
De kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 15. 

Geheimhouding
De Activiteit en opdrachtgever zullen maatregelen nemen om geheimhouding te verzekeren van alle door of namens opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Partijen zullen geen gegevens en inlichtingen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden kenbaar maken.

Artikel 16. 

Aansprakelijkheid

 1. Jegens opdrachtgever is De Activiteit aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van De Activiteit of haar medewerkers.
 2. Overigens is de aansprakelijkheid van De Activiteit beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.
 3. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van De Activiteit beperkt tot éénmaal de factuurwaarde.

Artikel 17 

Geschilbeslechting

Klachten worden afgehandeld volgens de klachtenprocedure die te vinden is op onze website. Indien geschillen voortvloeien uit het contract en er door de partijen geen overeenstemming wordt bereikt, zullen alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van het tussen partijen gesloten contract, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht door en overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

Artikel 18 

Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen De Activiteit en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19

Wijziging van de voorwaarden.
De Activiteit is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. De Activiteit zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld treden de wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra de wijziging is medegedeeld.